Nihon sankei no hitotsu Itsukushima Jinja no zu

Dublin Core

タイトル (Title)

Nihon sankei no hitotsu Itsukushima Jinja no zu

詳細 (Description)

chosaku insatsu ken hakkōsha Seta Ritsuzō.

ソース (Source)

https://purl.stanford.edu/sg682vf1166/iiif/manifest